Statut


STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „SP 7”W ŁODZI

Marzec 2017

 

ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działanie, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy ”SP 7” zwane dalej Klubem. Klub używa nazwy skróconej UKS SP 7.

§ 2

1.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Siedzibą Klubu znajduje się w Łodzi.

§ 3

1.Klub działa na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.

2.Klub podlega wpisowi do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

3.Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§ 4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ 2
Cele i środki działania

§ 5

Celem Klubu jest:

1.organizacja szkolenia sportowego w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,

2.planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną
i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

3.organizowanie zawodów, imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych, jak również branie udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych w kraju i zagranicą,

4.organizowanie zgrupowań sportowych oraz obozów szkoleniowych, integrowanie środowisk sportowych na obszarze działania Klubu,

5.prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej

6.organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

7.organizowanie różnorodnych form kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiom i osób niepełnosprawnych.

8. promocja zdrowia,

9. edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
§ 6

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z placówkami oświatowymi
i sportowymi, władzami samorządowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej
i związkami sportowymi.

§ 7

1.Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.

2.Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.

3.Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

1)zwyczajnych,

2)wspierających,

3)honorowych.

§ 9

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać osoby fizyczne, w szczególności uczniowie, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.

2. Małoletni, którzy nie ukończyli 16 lat mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.§ 10

1.Członkowie zwyczajni maja prawo do:

1)Członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 16 lat mają prawo do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym.

2)zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3)uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

4)korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu za zgodą i na zasadach ustalonych przez Zarząd,

5)korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Klubu.

§ 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową lub inną dla Klubu.

§ 12

1.Członkowie wspierający mają prawo do:

1)uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Klubu,

2)zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3)korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13

1.Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu.

2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.

3.Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 14

1. Do obowiązków członków Klubu należy:

1)czynny udział w działalności Klubu,

2)przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu
,
3)godne reprezentowanie barw Klubu,

4)płacenie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu, z wyjątkiem członków honorowych i wspierających.

§ 15

1.Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1)dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu,

2)skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a)umyślnego naruszenie postanowień statutu, lub uchwał władz Zarządu,

b)nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy z nieuzasadnionych powodów,

c)nieopłacania składek członkowskich przez okres powyżej 6 miesięcy, z upływem 14 dni doręczenia pisemnego wezwania do uregulowania zaległości;

3)zmiana barw klubowych przez zawodnika, na podstawie obowiązujących przepisów ustaw oraz przepisów Polskich Związków Sportowych, zmiana ta może nastąpić po uregulowaniu zobowiązań przyjętych przez zawodnika wobec Klubu,

4)rozwiązania Klubu,

5)śmierci członka.

2.Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.ROZDZIAŁ 4
Władze Klubu

§ 16

1.Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.

3.Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1.Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i jest zwoływane przez Zarząd Klubu w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2.Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez
Zarząd raz na 3 lata.

3.Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

1)z własnej inicjatywy członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu,

2)na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 18

1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1)uchwalenie programów: sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu,

3)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

5)wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6)podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu,

7)rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu,,

8)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie członkostwa tj.: zawieszenia w prawach członka, regulaminów ukaraniu, skreśleniu regulaminów listy członków Klubu oraz regulaminów sprawie zawieszenia regulaminów czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,

2.Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 60% członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3.W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§ 19

1.Zarząd Klubu składa się z od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków Klubu.

2.Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
W przypadku składu liczebnego powyżej 3 osób, Zarząd pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.

3.Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

4.Członkowie Zarządu Klubu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

5.Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

6.Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 60 % Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

7.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi wspólnie z Wiceprezesem.

§ 20

1.Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności;

1)reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,

3)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

4)uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5)powoływanie sekcji Klubu z różnych dyscyplin sportowych,

6)powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

7)przyjmowanie, zawieszanie, odwoływanie i skreślanie członków,

8)zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9)składanie sprawozdań z działalności Klubu,

10)uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

11)pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu,

12)uchwalenie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy.

§ 21

1.Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób na szkodę Klubu i przez to stracił zaufanie członków Klubu.

2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 60% głosów przy obecności, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania z udziałem prezesa lub wiceprezesa. W przypadku podejmowanie uchwał w obecności 2 członków Zarządu, przy braku jednomyślności głos decydujący ma przewodniczący posiedzenia Zarządu.

3.Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 22

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, nie mogą też z członkami Zarządu pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6.Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1)przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

2)wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3)składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

4)składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5)występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Członków Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 23

1.Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.Uchwałę o zawieszenie w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku przy braku jednomyślności podczas podejmowania uchwał głos decydujący ma przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3.Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.ROZDZIAŁ 5
Wyróżnienia i kary

§ 25

1.Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

2.Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody

§ 26

1.W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Klubu, prawo wymierzania następujących kar:

1)upomnienia,

2)nagany,

3)zawieszenie w prawach członka na okres 12 miesięcy,

4)skreślenia z listy członków Klubu.

2.Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.


ROZDZIAŁ 6
Majątek i fundusze Klubu

§ 27

1.Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.Na fundusze Klubu składają się:

1)składki członkowskie

2)darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych

3)dotacje

4)dochody z majątku

5)inne wpływy np. sponsoring

§ 28

1.W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz upoważnionego członka Zarządu.

3.Do składania oświadczeń woli w zakresie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Klubu nierodzących skutków finansowych dla Klubu oraz składania dokumentów do właściwych organów w tym sądów wystarczy działania jednego członka Zarządu.


ROZDZIAŁ 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

1.Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjęte większością 60% głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

1.Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności, przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.Likwidator Klubu wybierany jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

 

Niniejszy statut został uchwalony na Nadzwyczajnym Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „SP7” w dniu 03.03.2017 roku.

 Nasza Szkoła... 
Kalendarium...
Nasi Sponsorzy...mini galeria


 
Copyright (c)2012 Uczniowski Klub Sportowy "SP7" Łódź
Niedziela, 16 Czerwiec 2024r.        Użytkownicy Online: 2